Ανακοινοποίηση στο ορθό:Εξεταστέα ύλη γραπτών προαγωγικών εξετάσεων για Α’ και Β’ Γυμνασίου περιόδου Ιουνίου 2024.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοινοποίηση στο ορθό:Εξεταστέα ύλη γραπτών προαγωγικών εξετάσεων για Α’ και Β’ Γυμνασίου περιόδου Ιουνίου 2024.

Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024.

Εξεταστέα ύλη γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξεταστέα ύλη γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29.04.2024. Παρακαλείσθε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες να λάβετε γνώση όσων θα ισχύουν εφεξής και αφορούν σε θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ενημέρωση σχετικά με την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών 
Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων 
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός 
από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό 
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του 
σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το 
ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου 
θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του.
Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν 
εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
χαρακτηρισμό φοίτησης.
Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι 
μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να 
παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν 
συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται 
απουσίες.

Άρθρο 24
Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό 
της φοίτησης
1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο 
Φοίτησης (απουσιολόγιο).

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, 
μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το 
Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις 
σχετικές διατάξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου 
Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών:

α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, 
της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του 
Λατινικού Πάσχα,

β) του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού 
Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την 
ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,

γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ 
Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς 
και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της 
περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 
(Α’ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας 
ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής 
τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης 
μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες 
που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος 
μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή 
τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της 
διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο 
σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας 
κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του 
σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους 
κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το 
διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή 
κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής 
μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων 
νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με 
τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, 
η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 
Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 
του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού 
και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που 
οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο 
χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του 
εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες 
παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, 
η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 
Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 
του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού 
και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.
  Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις 
αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και 
τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα 
και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται 
πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα 
απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 
επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη 
μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή 
εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή 
παγκόσμια εμβέλεια.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις 
ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο 
διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην 
εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα 
απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς 
διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής 
τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την 
εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 
εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο 
όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή 
αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα 
(10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του 
άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α΄141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον 
προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις 
συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι 
σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις 
προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από 
την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική 
αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής:

Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για 
ασθενή του συγγενικού του/της περιβάλλοντος.
Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της 
πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν 
ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική 
αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος 
καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α’ 195), ήτοι το 18ο έτος.

Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη 
δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε 
εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν 
εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή 
Καλών Τεχνών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του 
Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής 
του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω 
έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία:

α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας 
προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις,

β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών.

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είναι από σήμερα η «Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας» σε σχολείο, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, μέσω μιας απλής και φιλικής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο».

Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο.

Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ενδεικτικά:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Επίδομα Στέγασης
  • Επίδομα παιδιού
  • Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
  • Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους Φορείς τους: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET). Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 και εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Παρακαλούμε να λάβετε γνώση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες των μαθητών/τριών.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 και εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δράση στο μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Οι μαθητές των τμημάτων Β3,Γ1 και Γ3 μέσα από το μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων πραγματοποίησαν με την καθηγήτρια Μουσικής κα Τσιμπεροπούλου Μαγδαληνή εργασίες με το θέμα  “Ανακύκλωση”. Οι μαθητές ξετύλιξαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους, επεξεργάστηκαν ανακυκλώσιμα υλικά και δημιούργησαν με αυτά εικονικά μουσικά όργανα Ανέπτυξαν ευαισθησία απέναντι στα περιβαλλοντολογικά θέματα και ένιωσαν  το αίσθημα της ικανοποίησης βλέποντας τα έργα που σκέφτηκαν να υλοποιούνται.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση στο μάθημα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Επίσκεψη της συγγραφέως κας Σαραντίτη Ελένης στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Στις 24.05.2024 επισκέφθηκε, κατόπιν προσκλήσεως, το σχολείο μας η συγγραφέας Σαραντίτη Ελένη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Α’ Γυμνασίου. Αρκετοί μαθητές του Α1 είχαν ήδη διαβάσει το βιβλίο «Θυσία» που αφορά στον ήρωα Λεωνίδα της μάχης των Θερμοπυλών. Η συγγραφέας συζήτησε με τους μαθητές απαντώντας στις ερωτήσεις-απορίες τους και ανέγνωσε αποσπάσματα του βιβλίου της. Συζητήθηκαν επίσης τα υπόλοιπα έργα της και προτάθηκαν στους μαθητές αυτά που ταιριάζουν στην ηλικία τους. Τέλος, η συγγραφέας υπέγραψε τα βιβλία και τα αυτόγραφα. Την ευχαριστούμε θερμά, τόσο για την ανταπόκριση στην πρόσκληση όσο και για τη δωρεά βιβλίων της για τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίσκεψη της συγγραφέως κας Σαραντίτη Ελένης στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στο μάθημα των Αγγλικών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων  του σχολείου μας δούλεψαν σε ομάδες και δημιούργησαν, μεταξύ άλλων, ομαδικές παρουσιάσεις πάνω σε θεματικές που τους δόθηκαν από την καθηγήτρια των Αγγλικών του σχολείου μας κα Κατερίνα Βουρδάνου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές ανέπτυξαν τις συνεργατικές δεξιότητες, καλλιεργώντας την ικανότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επιλύουν προβλήματα από κοινού. Η δημιουργία παρουσιάσεων προώθησε τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα τους.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας και στη σωστή παράθεση πηγών. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη σωστή αναφορά και αξιοποίηση των πηγών τους, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή τους ακεραιότητα και την υπευθυνότητα. Αυτό τους βοήθησε να αναπτύξουν μια ηθική προσέγγιση στη μάθηση και τη δημιουργία περιεχομένου.

Η δημιουργική χρήση της αγγλικής γλώσσας, πέρα από τα παραδοσιακά στερεότυπα, βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν μια πιο βαθιά και ουσιαστική κατανόηση της αγγλικής  γλώσσας ως παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές αλληλοεπιδρούσαν και συνδιαμόρφωναν τη γλώσσα, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική αντίληψη ότι η αγγλική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ένα μέσο πολιτισμικής ανταλλαγής και συνεργασίας μεταξύ φυσικών αλλά και μη φυσικών ομιλητών σε ένα διεθνές πλαίσιο. Επιπλέον, οι μαθητές καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μαθαίνοντας να εκφράζονται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Η χρήση τεχνολογίας ενίσχυσε την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, καθώς και τον έλεγχο και την ερμηνεία αυτών. Η επιχειρηματολογία και η χρήση τεχνολογίας συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παιδαγωγικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα δικά τους δυνατά και αδύνατα σημεία, αλλά και των συμμαθητών/τριών τους. Συνολικά, η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την αυτενέργεια και την αυτονομία στη μάθηση, καθώς οι μαθητές/τριες ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έθεσαν στόχους και δούλεψαν ομαδικά για την επίτευξή τους.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στο μάθημα των Αγγλικών.

Συμμετοχή του σχολείου μας στις σχολικές αθλητικές δράσεις των Γυμνασίων της Β’ Αθήνας.

Το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στις σχολικές αθλητικές δράσεις των Γυμνασίων της Β’Αθήνας που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Μαΐου στο αθλητικό κέντρο ‘Ν.Πέρκιζας’ στο Χαλάνδρι. Συμμετείχαν 22 μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ες αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα του στίβου (80 μέτρα, 1000 μέτρα, μήκος, σφαίρα και σκυταλοδρομία 4×50) καθώς και μια ομάδα αγοριών και μια ομάδα κοριτσιών στους αγώνες καλαθοσφαίρισης 3×3. Το σχολείο μας κατέκτησε την 1η θέση στη σκυταλοδρομία αγοριών 4×50, την 3η θέση στα 80 μέτρα αγοριών, την 3η θέση στο αγώνισμα της σφυροβολίας αγοριών, την 3η θέση στο μήκος αγοριών και την 3η θέση στα 1000 μέτρα κοριτσιών. Συνοδός καθηγητής ήταν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Παναγιώτης Νικολακόπουλος.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμμετοχή του σχολείου μας στις σχολικές αθλητικές δράσεις των Γυμνασίων της Β’ Αθήνας.

Πρακτική άσκηση φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Το 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου κατά το τρέχον σχολικό έτος είναι Πιστοποιημένος Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ”. Φέτος υποδεχθήκαμε φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τρεις τελειόφοιτες φοιτήτριες του τμήματος πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας ΠΕ 80 Ξανθής Αστραπέλλου και τους δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας και εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους προσέγγισης του γνωστικού τους αντικειμένου.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρακτική άσκηση φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Πρόγραμμα από 15.05.2024

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα από 15.05.2024