Ενημέρωση σχετικά με την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών 
Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων 
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός 
από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό 
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του 
σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το 
ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου 
θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο 
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του.
Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν 
εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
χαρακτηρισμό φοίτησης.
Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι 
μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να 
παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν 
συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται 
απουσίες.

Άρθρο 24
Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό 
της φοίτησης
1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο 
Φοίτησης (απουσιολόγιο).

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη:

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, 
μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το 
Εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις 
σχετικές διατάξεις όργανα.

β) Απουσίες μαθητών για την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου 
Επιλογής Οπλιτών, η οποία βεβαιώνεται νόμιμα.

γ) Απουσίες μαθητών/τριών:

α) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, 
της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του 
Λατινικού Πάσχα,

β) του Εβραϊκού θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού 
Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την 
ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,

γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ 
Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς 
και την επόμενη ημέρα αυτών. Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της 
περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 
(Α’ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας 
ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα.

δ) Απουσίες μαθητών/τριών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής 
τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο άλλης πόλης 
μέχρι δύο (2) ημέρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες 
που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα έκδοσης του υπηρεσιακού σημειώματος 
μετεγγραφής.

ε) Απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή 
τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της 
διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 25.

στ) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο 
σχολείο.

ζ) Απουσίες μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας 
κινητικότητας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι με την επιστροφή τους θα προσκομίσουν βεβαίωση του 
σχολείου υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαρκή φοίτηση τους 
κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το 
διδακτικό έτος:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή 
κάθαρση,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής 
μοσχεύματος,

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από όλων των τύπων 
νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δ) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με 
τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 2209/1998 (Β’ 314),

ε) για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από μεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες, θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, 
η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 
Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 
του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού 
και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

3. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που 
οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο 
χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του 
εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες 
παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή 
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες ,θα πρέπει:

αα. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα 
περίπτωση του προβλήματος υγείας.

ββ. Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης 
πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, 
η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη 
Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 
του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού 
και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.
  Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις 
αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

γγ. Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και 
τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα 
και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται 
πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία 
ανήκει το σχολείο.

4. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα 
απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές 
επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη 
μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή 
εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή 
παγκόσμια εμβέλεια.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις 
ενδιαφερόμενους/ες της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο 
διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και βεβαίωσης συμμετοχής τους στην 
εκδήλωση.

5. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα 
απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς 
διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται 
αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής 
τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την 
εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 
εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο 
όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή 
αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα 
(10) ημερών, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ. 46, του 
άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α΄141).

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον 
προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις 
συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι 
σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις 
προετοιμασίας με την εθνική ομάδα η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από 
την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος.

7. Οι απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική 
αιμοδοσία καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής:

Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο/η μαθητής/τρια προσφέρει αίμα για 
ασθενή του συγγενικού του/της περιβάλλοντος.
Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο/η μαθητής/τρια, με δική του/της 
πρωτοβουλία, προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν 
ο/η μαθητής/τρια ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική 
αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών/τριών αίματος 
καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α’ 195), ήτοι το 18ο έτος.

Μπορεί να γίνουν δεκτοί/ες αιμοδότες/τριες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη 
δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

8. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε 
εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν 
εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως π.χ. η Σχολή 
Καλών Τεχνών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του 
Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της κατηγορίας αυτής 
του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω 
έγγραφα, που πρέπει να προσκομίσει ο/η μαθητής /τρία:

α) βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του/της μαθητή/τριας 
προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις,

β) βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις.

9. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν 
προσμετρώνται απουσίες λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

10. Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με την επαρκή φοίτηση των μαθητών/τριών.

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είναι από σήμερα η «Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας» σε σχολείο, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, μέσω μιας απλής και φιλικής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο».

Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο.

Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ενδεικτικά:

 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 • Επίδομα Στέγασης
 • Επίδομα παιδιού
 • Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
 • Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους Φορείς τους: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET). Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας μέσω του gov.gr

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 και εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Παρακαλούμε να λάβετε γνώση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες των μαθητών/τριών.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 και εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ημέρες και οι ώρες που δέχονται οι καθηγητές του σχολείου μας, περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Πρακτική άσκηση φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Το 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου κατά το τρέχον σχολικό έτος είναι Πιστοποιημένος Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ”. Φέτος υποδεχθήκαμε φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τρεις τελειόφοιτες φοιτήτριες του τμήματος πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας ΠΕ 80 Ξανθής Αστραπέλλου και τους δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας και εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους προσέγγισης του γνωστικού τους αντικειμένου.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Πρόγραμμα από 15.05.2024

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ο Φώτης Κόντογλου για την Ανάσταση της Ορθοδοξίας.

Όλα όσα γίνουνται στον κόσμο, γίνουνται και ξαναγίνουνται πολλές φορές τα ίδια· μονάχα ένα πράγμα έγινε μόνο μια φορά και δεν θα ξαναγίνει πια, η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το μοναδικό θαύμα των θαυμάτων, το «ἄφραστον θαῦμα», που αναποδογύρισε τον κόσμο, κ’ έδωσε ελπίδα στο απελπισμένο γένος των ανθρώπων. Με την Ανάσταση του Χριστού, μας προσκάλεσε να πιστέψουμε στην αφθαρσία ο Θεός ο «ζωοποιῶν τούς νεκρούς καί καλῶν τά μή ὄντα ὡς ὄντα». Κι’ όπως λέγει πάλι ο Παύλος: «πιστός ὁ καλῶν ὑμάς, ὅς καί ποιήσει». Όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού, ψέμματα λέγει πως πιστεύει σ’ αυτόν τον βασιλέα της αθανασίας, κατά τον απόστολο Παύλο που λέγει: «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν τό κήρυγμα ἡμών, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν».

Η βάση λοιπόν και το θεμέλιον της θρησκείας μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Κι’ η ορθοδοξία που την έχει την Ανάσταση «ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων» έχει την αληθινή και την απλή και την ασάλευτη πίστη, και δεν κατάντησε να γίνει ένα κοσμικό ηθικό σύστημα, όπως γίνηκε αλλού, και που κατά δυστυχία σ’ αυτό ξεπέφτει κ’ η δική μας Ορθοδοξία, όσο ολοένα λείπει η πίστη. Για τούτο, στην ορθόδοξη Εκκλησία μας γινήκανε λογής θρησκευτικά έργα για να τιμηθεί η Ανάσταση του Χριστού με κάθε τι έμορφο κι’ αγνό που έχει μέσα της η καρδιά τ’ ανθρώπου. Αυτά τα έργα είναι τα έργα της υμνωδίας, της αγιογραφίας και της ψαλμωδίας, τα μυρίπνοα άνθη, που όσο σιναχώνονται οι πνευματικές μας αισθήσεις, τόσο δεν νοιώθουμε τη μυρουδιά τους. Αυτά, τα λέγω και τα ξαναλέγω, τόσο που βαρέθηκα. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Λοιπόν ας σταθώ ίσαμε δω, κι’ ας γράψω, για τα έργα τα ίδια, κι’ όποιος βρεθεί κατά τύχη να τα νοιώθει, ας ευχαριστήσει τον Θεό που φώτισε εκείνους τους ευλαβείς ανθρώπους να τα κάνουνε. Οι ύμνοι που λένε στην εκκλησία κατά την Κυριακή του Πάσχα είναι, θαρώ, από τα πιο υψηλά κι’ από τα πιο πνευματικά έργα της ορθοδοξίας. Ο κανόνας του Πάσχα  είναι ποίημα του Ιωάννου Δαμάσκηνου, κι’ ο Ειρμός της α’ Ωδής είναι τούτος: «Ἀναστάσεως ἡμέρα· λαμπρυνθῶμεν λαοί. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».

[…]

Λοιπόν οι δικοί μας ορθόδοξοι αγιογράφοι ζωγραφίζουνε την Ανάσταση μ’ αυτόν τον πνευματικό τρόπο, ενώ οι δυτικοί ζωγράφοι τη ζωγραφίζουνε με τρόπο σαρκικό και αντιπνευματικό, γιατί τους λείπει η αίσθηση η πνευματική. Κι’ αυτοί που το νοιώθουνε χωρίζουνται σε πνευματικούς και σε σαρκικούς. Μα κ’ εμείς ξεπέσαμε εξ αιτίας της απιστίας, κ’ επειδή στομώθηκε μέσα μας ο πνευματικός άνθρωπος, κι’ από πνευματικοί γενήκαμε κ’ εμείς σαρκικοί, δηλαδή νεκροί, γιατί όποιος δεν ζει και δεν αισθάνεται πνευματικά, είναι πεθαμένος, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Σιναΐτη. Η πνευματική αίσθηση βγαίνει από το συμμάζεμα της καρδίας, ή από τον πόνο της ψυχής κι’ από την ταπείνωση του νου. Μ’ αυτόν τον τρόπο η ψυχή βρίσκει το μυστικό μονοπάτι που πηγαίνει μέσα στα έγκατα του ανθρώπου. Αλλά πάλι ξεστράτισα από τη σειρά της ομιλίας μου. Λοιπόν την Ανάσταση τη ζωγραφίζουνε οι βυζαντινοί αγιογράφοι χωρίς εκείνες τις θεαματικές φαντασμαγορίες που ζωγραφίζουνε οι δυτικοί ζωγράφοι. Αλλά με αυστηρότητα, με ταπεινό και σοβαρό πνεύμα που έχει ωστόσο κάποια θριαμβευτική πνοή, πλην ξένη ολότελα από την ανόητη ματαιοδοξία των κοσμικών θριάμβων. Την Ανάσταση την λένε τις περισσότερες φορές «εἰς Ἅδου κάθοδον».

Κατά την Ερμηνεία των ζωγράφων, η υπόθεσις της Αναστάσεως παριστάνεται κατά τούτον τον τρόπο: «Όρη και βουνά και υπ’ αυτά σπήλαιον σκοτεινόν, και άγγελοι αστράπτοντες δένουσι με αλύσεις Βεελτζεβούλ τον άρχοντα του σκότους και τους μετ ‘ αυτών δαίμονας κατασχίζουν, τύπτουν και διώκουν και κλειδονίας πολλάς καταθλασμένας και αι πύλαι του Άδου ερριμέναι συν τοις μοχλοίς, και ο Χριστός επ’ αυτών κατακρατεί τον Αδάμ με την δεξιάν του και την Εύαν με την αριστεράν ο δε Πρόδρομος εκ δεξιών του Χριστού δεικνύει αυτόν· και ο Δαυίδ πλησίον αυτού ως και άλλοι βασιλείς με στέμματα και στέφανα· αριστερά δε οι προφήται Ιωάννης, Ησαΐας, Ιερεμίας και ο δίκαιος Άβελ και άλλοι διάφοροι εστεφανωμένοι· φως δε μέγα κύκλω αυτών και αγγέλων πλήθος».

Ο Χριστός παριστάνεται τυλιγμένος με ένα ιμάτιον εύρυπτυχον ανεμιζόμενον απάνω από την κεφαλή του, πατώντας με ορμή απάνω στις καστρόπορτες του Άδου που κείτουνται σπασμένες. Τα χέρια του και τα πόδια του είναι τρυπημένα από τα καρφιά του σταυρού. Σε άλλες εικόνες της Ανάστασης, που είναι πιο αρχαίες, ο Χριστός βαστά με το δεξί χέρι τον σταυρό και με τ’ αριστερό τραβά τον Αδάμ από το μνήμα, ενώ η Εύα είναι γονατισμένη με τα χέρια της τεντωμένα στον λυτρωτή. Σε άλλες εικόνες ο Χριστός πατά απάνω στον Άδη που κοίτεται προύμιτος κι’ αλυσοδεμένος μέσα στα σκοτεινά καταχθόνια. Ανάμεσα στους δικαίους, που στέκουνται από τις δυό μεριές του Χρίστου, είναι κι’ ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατά τον υμνωδό που λέγει πως μαρτύρησε πριν από τον Χριστό «ἵνα καί τοῖς ἐν Ἅδῃ τοῦ Σωτήρος κηρύξη τήν ἔλευσιν», όπως κήρυξε τον ερχομό Του στον απάνω κόσμο. Κ’ οι προφήτες παραστέκουνται γιατί προφητέψανε την ανάσταση, κι’ ο Άβελ ωσάν που στάθηκε ο πρώτος αδικοσκοτωμενος μάρτυρας. Κι’ οι κλειδαριές οι σπασμένες και τα μάνταλα δείχνουνε τις καταραμένες αμπάρες που βαστούσανε σφαλισμένες τις ψυχές μέσα στο σκοτεινό βασίλειο του Χάρου, κατά το τροπάρι που λέγει: «Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συνέτριψας μοχλούς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ». Βλέπεις πως οι αγιογράφοι παίρνανε έμπνευση από την αγιογραφία· γιατί στην ορθοδοξία τα έργα της κάθε τέχνης είναι υπομνήματα στο Ευαγγέλιο, κι’ όχι άσκοπα εφευρήματα της φαντασίας. Άλλο τροπάρι που θυμίζει την εικόνα της Ανάστασης είναι και τούτο: «Τήν ἄμετρόν σου εὐσπλαγχνίαν οἱ ταῖς τοῦ Ἅδου σειραῖς συνεχόμενοι δεδορκότες πρός τό φῶς ἠπείγοντο, Χριστέ, ἀγαλλομένῳ ποδί, Πάσχα κροτοῦντες αἰώνιον». Η ίδια η εικόνα της Ανάστασης, όπως τη ζωγραφίζανε οι ορθόδοξοι αγιογράφοι, θαρείς πως είναι με λόγια ζωγραφισμένη στο τροπάρι που ψέλνουνε μικροί μεγάλοι: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο “Φώτης Κόντογλου” – 5 μελετήματα για τον ζωγράφο και τον καλλιτέχνη”, έκδοση του περιοδικού “Κριτικά φύλλα”, 1975, με επιμέλεια του Ι.Μ. Χατζηφώτη.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Δημιουργία μαθητικού διαδικτυακού ιστότοπου του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου.

Στο πλαίσιο των μαθητοκεντρικών δράσεων του σχολείου μας και της καλλιέργειας ποικίλων δεξιοτήτων, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν μαθητικό διαδικτυακό ιστότοπο που θα αποτελεί χώρο έκφρασης της δημιουργικότητας και των ιδεών μας. Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θα μπορούν να συγγράφουν άρθρα, να δημιουργούν εικόνες και να εμπλουτίζουν τον ιστότοπό τους. Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του Ομίλου MUN του σχολείου μας και συγκεκριμένα του μαθητή Λευτέρη Έξαρχου του τμήματος Β1 και της μαθήτριας Ισαβέλλας Χριστοφιλάκου του τμήματος Γ2 υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Αγγλικών κας Κατερίνας Βουρδάνου. Οι μαθητές αυτοί θα επιμεληθούν και τα άρθρα του πρώτου ‘τεύχους’ καθώς και τον σχεδιασμό του ιστότοπου. Το θέμα του 1ου τεύχους αποφασίστηκε να είναι «Διαχείριση του άγχους και σχολική ζωή».

Ως εκ τούτου προσκαλούμε τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας να συνδράμουν με την συγγραφή άρθρων σχετικών με το θέμα, τα οποία θα έχουν πρωτότυπο τίτλο και θα είναι έως 300 λέξεις. Υπογραμμίζεται ότι τα άρθρα θα δημοσιευτούν με το όνομα του μαθητή/της μαθήτριας που τα έγραψε. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να λάβουν υπόψη όσα αφορούν στον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας και της λογοκλοπής και να καταθέσουν πρωτότυπα έργα.

Η προθεσμία υποβολής των άρθρων είναι η  Παρασκευή 17 Μαΐου.  Τα άρθρα θα γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή word και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο avourdanou@sch.gr Για την καλύτερη διαχείριση των άρθρων, παρακαλείσθε να ονομάζετε το αρχείο σας ως εξής «ονοματεπώνυμο_τεύχος 1».

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημιουργία μαθητικού διαδικτυακού ιστότοπου του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου.

Θεατρική παράσταση και εκπαιδευτικός περίπατος στον λόφο του Φιλοπάππου.

Οι μαθητές των Β και Γ τάξεων του σχολείου μας παρακολούθησαν στις 25/4/2024 στο
θέατρο Δόρα Στράτου την κωμωδία του Αριστοφάνη «Νεφέλες» μέσα από τη σκηνοθετική
ματιά του Νίκου Παροίκου. Μετά την παράσταση ακολούθησε μικρή περιήγηση στον λόφο,
όπου επισκεφτήκαμε τη φυλακή του Σωκράτη. Εκεί ο σκηνοθέτης μάς μίλησε για τον
μεγάλο δάσκαλο και φιλόσοφο και μάς εξήγησε τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που
οδήγησαν τον Σωκράτη στη φυλακή με την ποινή του θανάτου. Η επίσκεψη έγινε στα
πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας κάθε τάξης. Στόχοι μας ήταν η
βαθύτερη γνωριμία με τον Σωκράτη, η αντιδιαστολή με τους σοφιστές, ο προβληματισμός
για τον ρόλο της παιδείας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και η πρώτη επαφή με
την αρχαία κωμωδία και τον σημαντικότερο εκπρόσωπό της, τον Αριστοφάνη.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Θεατρική παράσταση και εκπαιδευτικός περίπατος στον λόφο του Φιλοπάππου.

Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής της Α΄Γυμνασίου στο Σοφικό.

Την Τρίτη 16 Απριλίου, οι μαθητές/τριες της Α’ Γυμνασίου επισκέφθηκαν την παιδική κατασκήνωση “The Ranch”, η οποία λειτουργεί από το 2001 στην μαγευτική κοιλάδα του Σοφικού.  Το “The Ranch” βρίσκεται σε ένα χώρο 330 στρεμμάτων και προσφέρει δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι μαθητές/τριες μας διασκέδασαν κάνοντας ιππασία και βόλτες με τραινάκι, χρησιμοποίησαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης και απόλαυσαν μια ανοιξιάτικη ημέρα κοντά στη φύση.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής της Α΄Γυμνασίου στο Σοφικό.

Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Δρόμοι και προοπτικές μετά το Γυμνάσιο».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/4/2024 στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου ημερίδα με θέμα: «Δρόμοι και προοπτικές μετά το Γυμνάσιο».

Βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητριών και των μαθητών για τις επιλογές ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους μετά την αποφοίτησή τους. Παράλληλα, επαγγελματίες από διάφορους τομείς μετέδωσαν τις εμπειρίες τους και με προθυμία απάντησαν σε ερωτημάτων μαθητών ώστε να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το αντικείμενο στο οποίο ο καθένας ειδικεύεται.

Η ημερίδα εντάσσεται σε σχέδιο δράσης του 2ου άξονα: Σχολική διαρροή – Φοίτηση του Συλλογικού Προγραμματισμού Αξιολόγησης του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023-2024 καθώς και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Γ Γυμνασίου, 4ος θεματικός άξονας: Δημιουργώ και Καινοτομώ, δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία – αγωγή σταδιοδρομίας – γνωρίζω τα επαγγέλματα.

Ως εισηγητές συμμετείχαν οι:

 1. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Δ/ντής 2ου ΓΕΛ Αμαρουσίου 
 2. Αρώνης Ευάγγελος, Δ/ντής 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου 
 3. Γκινοπούλου Αικατερίνη, Οικονομολόγος μέλος του ΔΣ του ΕΟΕΔΕ, Δ/ντής Α.Τ. Αμαρουσίου 
 4. Ζωιτάκη Γεωργία – Σοφία, Ψυχολόγος στο 2ο Γ/σιο Αμαρουσίου 
 5. Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα, Διαιτολόγος – Χημικός 
 6. Λιόντη Αικατερίνη,  Msc Ψυχοθεραπεύτρια (pti), Κλινική επόπτης 
 7. Μαυρουλέας Γεώργιος, επιχειρηματίας 
 8. Μιχαηλίδου Χριστίνα, Νοσηλεύτρια ΚΑΤ
 9. Πανάγου Χρήστος, Δ/ντής 2ου Γ/σίου Αμαρουσίου – Νομικός
 10. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Δάσκαλος 
 11. Ρέππας Δημήτριος, Αστυνομικός
 12. Ρόζου Λευκοθέα, Σχολική Νοσηλεύτρια 
 13. Τζώρτζη Μαρία, Οικονομολόγος,  Πρόεδρος ΕΟΕΔΕ
 14. Τσιριγώτη Ελένη, Δικηγόρος 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέδραμαν στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της δράσης με στόχο την πρόοδο και επιτυχία των μαθητών μας σε σπουδές και σταδιοδρομία.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Δρόμοι και προοπτικές μετά το Γυμνάσιο».

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης

Στις 4 και 5 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης.  Αρχαία Ολυμπία, μονή της Αγίας Λαύρας, Καλάβρυτα, Οινοποιείο της Αχάια Κλάους ήταν οι σταθμοί μας. Τόποι που αποτελούν σταθμούς για την ιστορική εξέλιξη της χώρας μας και πηγή έμπνευσης για όλη την ανθρωπότητα.

Εντυπωσιαστήκαμε από τον χώρο με τα πέτρινα κτίσματα, την τοποθεσία, την ιστορία 163 χρόνων, αλλά και τη σύγχρονη δραστηριότητα του οινοποιείου Αχάια Κλάους, λίγα χιλιόμετρα από την Πάτρα. Μαγευτήκαμε από  τα ιερά της αρχαίας Ολυμπίας κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο και την ανθισμένη φύση, τρέξαμε στο αρχαίο στάδιο, θαυμάσαμε τα μοναδικά εκθέματα του μουσείου, όπως το κράνος του Μιλτιάδη, τον Ερμή του Πραξιτέλη, τις παραστάσεις των ζωφόρων με τους συμβολισμούς τους. Θυμηθήκαμε την Καλλιπάτειρα και στοχαστήκαμε το ολυμπιακό ιδεώδες. Το ελεύθερο και αγωνιστικό πνεύμα του λαού μας θαυμάσαμε στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται το λάβαρο της ελληνικής επανάστασης του 1821.  Συγκλονιστήκαμε επισκεπτόμενοι το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, καθώς και τον τόπο της άνανδρης εκτέλεσης των ανδρών και εφήβων των Καλαβρύτων από τους Γερμανούς κατακτητές το 1943.

Παρότι η διαδρομή μας στην ιστορία ήταν μεγάλη, όπως και οι αποστάσεις που διανύσαμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες να χαλαρώσουμε, να παίξουμε, να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Γυρίσαμε έχοντας στις αποσκευές μας περισσότερες γνώσεις και πολλές ευχάριστες αναμνήσεις.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης

Δράση στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Το σχολείο μας από το τρέχον σχολικό έτος  2023-2024 συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθήνας και συγκεκριμένα με το Τμήμα Θεολογίας της  Θεολογικής Σχολής και τον Καθηγητή των Παιδαγωγικών κ. Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη 
https://www.theol.uoa.gr/proptychiakes_spoydes/didactics/. Οι  τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση [μεντορεία] του Δ/ντη κ. Χρήστου Πανάγου, M.Sc.  Λειτουργικής και υπ. Δρ Θεολογίας. Χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα (Διαδραστικοί Πίνακες, Εργαστήριο Πληροφορικής, Αίθουσα Εικαστικών κ.α.) που διαθέτει το άρτια εξοπλισμένο σχολείο μας  και εφαρμόζονται οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πολιτικής.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράση στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Οικιακή Οικονομία

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οικιακή Οικονομία