ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΧ.ΕΤΟΣ 2023-2024)

Τα σχέδια δράσης για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αξιοποίηση, εμπλουτισμός και ανάδειξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ενίσχυση της μαθητικής αυτονομίας και συμμετοχικότητας.
  2. Σχολική διαρροή-φοίτηση: Σχολική διαρροή και ελλιπής φοίτηση. Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.
  3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών: Διαμόρφωση και διατήρηση ενός καλού κλίματος μεταξύ των μαθητών.
  4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών: Eνίσχυση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Στοχευμένες επιμορφώσεις για μια καλύτερη καθημερινότητα στην τάξη και στο σχολείο.